Zgodnie z nowo dodanym § 3a, przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna: 1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej; 2) w przypadku obecności na egzaminie tłumacza przysięgłego – potwierdza jego tożsamość oraz weryfikuje okazany przez niego dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu. Według nowego brzmienia § 4 rozporządzenia, egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym odpowiednio z właściwym marszałkiem województwa albo Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
Na mocy nowelizacji do rozporządzenia dodano nowe przepisy § 4a–4c, dotyczące warunków przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR. Stanowią one m.in., że egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom egzaminowanym samodzielną pracę. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla nie więcej niż 10 osób, sala egzaminacyjna powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 20 m2. Egzamin przeprowadza się co do zasady dla nie więcej niż 25 osób egzaminowanych jednocześnie. W trakcie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane i członkowie komisji egzaminacyjnej. Oprócz nich w sali egzaminacyjnej może przebywać tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, pod warunkiem że jego obecność nie zakłóci przebiegu egzaminu.
Zmiany objęły także załącznik nr 1 do rozporządzenia, określający wzór formularza zgłoszeniowego.