Zgodnie ze znowelizowanym przepisem § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200 z późn. zm.) w celu określenia kategorii, o których mowa w ust. 1, ustala się dwie grupy płynów: 1) grupa 1 – obejmuje płyny w postaci substancji lub mieszanin zaklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) jako:
a) niestabilne materiały wybuchowe lub materiały wybuchowe należące do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5,
b) gazy łatwopalne, kategoria 1 i 2,
c) gazy utleniające, kategoria 1,
d) substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 1 i 2,
e) substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 3, w przypadku gdy najwyższa dopuszczalna temperatura jest wyższa od temperatury zapłonu,
f) substancje stałe łatwopalne, kategoria 1 i 2,
g) substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ A–F,
h) substancje ciekłe piroforyczne, kategoria 1,
i) substancje stałe piroforyczne, kategoria 1,
j) substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne, kategoria 1, 2 i 3,
k) substancje ciekłe utleniające, kategoria 1, 2 i 3,
l) substancje stałe utleniające, kategoria 1, 2 i 3,
m) nadtlenki organiczne, typu A–F,
n) substancje i mieszaniny zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej – drogą pokarmową, kategoria 1 i 2,
o) substancje i mieszaniny zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej – po naniesieniu na skórę, kategoria 1 i 2,
p) substancje i mieszaniny zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej – przez drogi oddechowe, kategoria 1, 2 i 3,
r) substancje i mieszaniny działające toksycznie na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1;
2) grupa 2 – obejmuje pozostałe płyny, nieokreślone w pkt 1 i ust. 3.
Według nowo dodanego ust. 3 grupa 1, o której mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje także substancje i mieszaniny zawarte w urządzeniach ciśnieniowych, których najwyższa dopuszczalna temperatura TS jest wyższa niż temperatura zapłonu płynu.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.