Podczas spotkania zorganizowanego przez Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” omówiono m.in. zmiany w przepisach prawa pracy i kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz rolę związków zawodowych we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy. Dyskusję zdominowały kwestie związane ze zmianą ustawy o PIP i zmianami w przepisach prawa pracy oraz kontrolą zagadnień prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania umów o pracę w umowy cywilnoprawne.
Uczestnicy spotkania jednoznacznie opowiedzieli się za potrzebą zmian przepisów, które zwiększą uprawnienia inspektorów pracy. W ocenie związkowców kary nakładane w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa pracy powinny być wystarczająco dotkliwe, aby powodować u pracodawców głębszą refleksję i skłaniać ich do przestrzegania prawa i poprawy warunków bezpieczeństwa w środowisku pracy.