Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

W związku z powyższym PFRON przypomina o przesłaniu do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby, wniosku za okres sprawozdawczy październik 2016 r. i kolejnych oraz począwszy od 1 listopada 2016 r. wniosków zwykłych oraz korekt wniosków, dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

W przypadku przekazania wniosków papierowych, spełniających ww. warunki, do Biura PFRON w Warszawie, będą one przekierowane wg właściwości, co wydłuży proces wypłaty środków.

Beneficjenci, którzy zadeklarowali elektroniczną formę składania wniosków, nadal mogą wysyłać je poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Natomiast w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów za pośrednictwem SODiR, należy przesłać wniosek drogą pocztową wg powyższych wytycznych do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Korzystanie z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest dużym usprawnieniem i przyspieszeniem procesu ubiegania się o dofinansowanie bądź o refundację, dlatego też Fundusz zachęca wszystkich wysyłających wnioski w formie papierowejdo składania  tych dokumentów za pośrednictwem SODiR.

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 17 października 2016 r.