Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2012 r.
\

Główny Urząd Statystyczny wydał Publikację - Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2012 r., w której zawarte są dane o: osobach pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych; czasie przepracowanym, bezrobociu rejestrowanym, zezwoleniach na pracę cudzoziemców w Polsce.

Liczba pracujących według stanu na 31 marca 2012 r. wyniosła 8526,4 tys. osób i była o 0,3 proc. wyższa niż przed rokiem (przed rokiem wzrost o 2,8 proc.). Udział pracujących w sektorze prywatnym wyniósł 63,2 proc. (przed rokiem 62,5 proc.). Przeciętne zatrudnienie w I kwartale 2012 r. wyniosło 8266 tys. osób i było o 0,2 proc. wyższe niż przed rokiem i wzrost ten był niższy od notowanego w I kwartale 2011 r. (odpowiednio w ub. roku wzrost o 2,8 proc.).

W końcu marca 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 2141,9 tys. osób bezrobotnych (w tym 1102,8 tys. kobiet). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku liczba bezrobotnych zwiększyła się o 8,0 tys., tj. o 0,4 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2012 r. wynosiła 13,3 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (podobnie jak przed rokiem). W stosunku do marca ub. roku stopa bezrobocia najbardziej zwiększyła się w województwie łódzkim (o 0,5 pkt proc.), małopolskim, mazowieckim, śląskim i podkarpackim (po 0,2 pkt proc.). Największy spadek notowano w województwach: dolnośląskim (o 0,5 pkt proc.), zachodniopomorskim (o 0,4 pkt proc.) i warmińsko-mazurskim (o 0,3 pkt proc.). Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (21,1 proc.) i zachodniopomorskim (18,5 proc.), a najniższą – w woj. wielkopolskim (10,0 proc.) i mazowieckim (10,6 proc.). W woj. lubuskim i opolskim pozostała na poziomie sprzed roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I kwartale 2012 r. na poziomie 3646,09 zł, tj. o 5,2 proc. wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale 2012 r. 3473,95 zł i było o 5,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

Więcej: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_wynagrodzenia_I_kw_2012.pdf

Źródło: , stan z dnia 2 lipca 2012 r.

Data publikacji: 2 lipca 2012 r.