Najnowsze badanie Pracuj.pl „Nowe prawa rekrutacji” przeprowadzone na grupie 2120 Polaków pozwoliło przyjrzeć się oczekiwaniom kandydatów dotyczącym procesu rekrutacji, a także sprawdzić, jak oni sami oceniają swoje kompetencje w kontekście rynku pracy.

Z danych wynika, że są to oceny stosunkowo wysokie. Na pierwszym miejscu wśród cech, które przez kandydatów postrzegane są jako ich zalety w kontekście pracy, znalazła się samodzielność w wykonywaniu zadań – wskazało ją 57 proc. respondentów. Połowa (52 proc.) uważa, że ich zaletą jest zdolność nabywania nowej wiedzy. Wysoko uplasowały się także umiejętność adaptacji do nowych warunków, którą wskazało 44 proc. badanych oraz pozytywne nastawienie do wyzwań i trudności w pracy zaznaczone przez 42 proc.

Nieco rzadziej badani wśród swoich zalet wskazywali na cechy, takie jak poczucie humoru czy kompetencje miękkie, np. budowanie relacji ze współpracownikami. Nadal jednak uzyskiwały one stosunkowo wysokie wyniki. I tak, na przykład, zdolność do budowania relacji jako posiadaną przez siebie zaletę wskazało 36 proc. badanych, a do budowania relacji z przełożonymi – 39 proc. Empatię wobec współpracowników deklarowało 4 na 10 respondentów, a inteligencję emocjonalną w relacjach z nimi – 3 na 10.

Najrzadziej wśród zalet podawano łatwość zwiększania własnych zarobków (13 proc.), skuteczne przedstawianie swoich atutów podczas rekrutacji (16 proc.) czy dobrą intuicję w wyborze miejsc pracy i współpracowników (18 proc.).

Najważniejsze dane z badania:

  • 57 proc. badanych sądzi, że ich zaletą w kontekście rynku pracy jest samodzielność w realizacji powierzonych im zadań.
  • Tylko 16 proc. kandydatów uważa, że potrafi skutecznie przedstawić swoje atuty podczas rekrutacji.
  • Wśród elementów podkreślanych przez kandydatów w CV znajduje się wykształcenie (44 proc.) oraz doświadczenie zawodowe (40 proc.).
  • Zrealizowane projekty czy działalność w organizacjach kandydaci podkreślają najrzadziej (odpowiednio 10 proc. i 8 proc.).
  • 72 proc. badanych pozytywnie ocenia własne kompetencje cyfrowe.

Czytaj również: Szybko, prosto, ale i po partnersku – czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci>>

Wyzwania w rekrutacji

Badani zostali poproszeni także o wskazanie swoich wad w kontekście zatrudnienia. Najwyższy wynik spośród nich uzyskała mała przedsiębiorczość i trudności w staraniu o podwyżkę, którą zadeklarował mniej więcej co czwarty badany (27 proc.), a na drugim miejscu uplasowały się trudności z prezentacją swoich umiejętności podczas rekrutacji (24 proc.). Takie wyniki oznaczają, że kandydaci mierzą się nadal z wieloma wyzwaniami w kontekście poszukiwania satysfakcjonującej pracy – pomimo wielu zalet, które deklarują.
Co ciekawe, respondenci mieli większą skłonność do wskazywania swoich zalet niż wad w kontekście rynku pracy, o czym może świadczyć fakt, że 22 proc. z nich nie zaznaczyło żadnej z proponowanego zestawu kilkunastu wad – była to trzecia najczęściej wybierana odpowiedź.

Wśród pięciu najczęściej wskazywanych wad znalazła się także nieśmiałość w relacjach ze współpracownikami, którą zaznaczyło 19 proc. respondentów. Częstość wskazywania nieśmiałości malała jednak wraz ze wzrostem wieku odpowiadających, z poziomu 32 proc. w grupie 18–24 lat do poziomu 14 proc. w grupie 55–65.

Listę zamyka skłonność do łatwej utraty motywacji i zaangażowania (17 proc.). Tutaj również można było zaobserwować zmianę częstotliwości wskazywania tej cechy w różnych grupach wiekowych. I tak, młodzi w wieku 18-24 lat wskazywali ją dwukrotnie częściej (24 proc.) niż osoby z przedziału wiekowego 55-65 lat (12 proc.).

- Warto zauważyć, że - jak pokazało badanie - osoby młodsze nieco rzadziej wskazują na swoje zalety niż osoby starsze i jednocześnie zdecydowanie częściej niż ci drudzy podkreślają swoje wady. Świadczyć to może z jednej strony o ich dużej świadomości w zakresie konieczności dalszego rozwoju zawodowego, dodatkowo podpartej zmianą pokoleniową i być może większą uważnością na siebie i innych, która często cechuje osoby z najmłodszych pokoleń. Tendencja ta nie ma odzwierciedlenia jedynie, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe, które ogólnie pracownicy oceniają dobrze, lecz ze wzrostem wieku respondentów ocena ta nieco maleje. Nie są to jednak spadki o więcej niż kilka punktów procentowych. Zdecydowanie większą różnicę widać między samooceną kompetencji cyfrowych pracowników fizycznych i biurowych (odpowiednio 66 proc. wobec 79 proc.) – mówi Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Różnice w odpowiedziach poszczególnych grup wiekowych, a zatem pokoleń na rynku pracy, przynoszą ciekawe wnioski na ich temat. Okazuje się bowiem, że osoby z grupy 18-24 lat częściej niż starsi deklarują tendencję do spóźniania się do pracy czy na spotkania. Częściej również dekoncentrują się w pracy, chociaż tutaj zależność jest dość ciekawa: najbardziej skoncentrowaną grupą są osoby w sile wieku, czyli w przedziale 44-55 lat, zaś najstarsza grupa, w której znajdują się również pracownicy tuż przed przejściem na emeryturę, wykazuje większe tendencję to utraty koncentracji podczas wykonywania zadań.

 


Wysokie kompetencje cyfrowe

45 proc. badanych sądzi, że ich istotnym atutem na rynku pracy jest umiejętność szybkiego uczenia się nowych technologii. To szczególnie ważne nie tylko w kontekście trwającego zatrudnienia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, lecz także samych procesów rekrutacyjnych, odbywających się z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych narzędzi już od etapu przeglądania ogłoszeń o pracę. Zdaniem połowy (51 proc.) badanych wysokie kompetencje cyfrowe, czyli zdolność do sprawnego korzystania z technologii – m.in. urządzeń, Internetu, programów, są ich atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Brak takich kompetencji stanowi wyzwanie dla co piątej badanej osoby.

Same posiadane kompetencje cyfrowe 3/4 badanych (72 proc.) ocenia bardzo lub raczej pozytywnie – wobec tylko 4 proc., które oceniają je negatywnie.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy ebook >>


Co kandydaci podkreślają w CV?

Autorzy badania sprawdzali nie tylko, jak kandydaci oceniają swoje zalety i wady w kontekście rynku pracy, lecz także co eksponują w swoich CV. Zdecydowanie najczęściej wskazywano na posiadane kierunkowe wykształcenie (44 proc. badanych podkreśla je w swoim CV), pełny przebieg przeszłego zatrudnienia (40 proc.) oraz posiadane prawo jazdy (39 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się posiadane kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność czy zdolność zarządzania (35 proc., przy czym częściej podkreślają je pracownicy biurowi niż fizyczni).

- To, co kandydaci uwypuklają w swoich dokumentach aplikacyjnych, jest szczególnie ciekawe w kontekście ich wyzwań związanych z często deklarowanym brakiem umiejętności dobrego zaprezentowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Z naszego badania wynika, że ponad połowa (55 proc.) przygotowując swoje CV w odpowiedzi na oferty, stara się je każdorazowo dopasować do potrzeb konkretnego pracodawcy. Zdecydowanie częściej robią to osoby wykonujące pracę biurową niż pracownicy fizyczni. Najbardziej zaskakuje jednak, że aż 27 proc. podkreśla w CV swoje hobby i pasje i jednocześnie tylko 10 proc. – zrealizowane projekty. A to informacja o nich może mocno podnieść atrakcyjność ich aplikacji w oczach osoby rekrutującej, podczas gdy dane dotyczące zainteresowań są tylko ciekawym, lecz nie niezbędnym uzupełnieniem – podkreśla – komentuje Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Najmniej osób wśród respondentów podkreśla w swoich CV posiadanie certyfikatów językowych (11 proc.), biznesowych (9 proc.) czy działalność w organizacjach/stowarzyszeniach – 8 proc. 13 proc. natomiast nigdy nie przygotowywało CV na potrzeby rekrutacji – nie jest zaskoczeniem, że odsetek takich osób jest zdecydowanie wyższy wśród pracowników fizycznych (17 proc.) niż biurowych (10 proc.).

Stosunkowo niskie odsetki uzyskane przez te odpowiedzi mogą wynikać z faktu, że są to elementy, którymi kandydaci często mogą pochwalić się zdecydowanie rzadziej niż posiadanym doświadczeniem zawodowym czy wykształceniem. Z pewnością to one jednak mogą pomóc im poradzić sobie z wyzwaniami związanymi z dobrą autoprezentacją w procesie rekrutacji – i tym samym zwiększyć szansę na znalezienie satysfakcjonującej pracy.