Odpowiedź: W przedstawionym przypadku pracownica będzie miała prawo wykorzystać zaległy urlop do dnia 30 września 2012 r.

Uzasadnienie: Zasady wykorzystania tzw. urlopu zaległego reguluje art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z tą regulacją urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie ze stanowiskiem MPiPS z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wykorzystania zaległego urlopu z 2011 r. do końca września 2012 r., urlopem zaległym na dzień 1 stycznia 2012 r. będzie urlop, do którego pracownik nabył prawo w 2011 r. i nie miał możliwości wykorzystać go w tym roku kalendarzowym. Ze względu na to, że ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nie zawiera przepisów przejściowych, Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyraża pogląd, iż do urlopu zaległego z 2011 r. należy stosować art. 168 k.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.

W świetle powyższego, w przedstawionym przypadku urlopem zaległym na dzień 1 stycznia 2012 r. będzie nie tylko urlop za 2011 r., którego pracownica nie miała możliwości wykorzystać, ale także urlop za poprzednie lata, którego pracownica nie miała możliwości wykorzystać. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie – zob. np. G. Ordak, PIP i resort pracy: w 2012 r. są aż trzy kwartały na wybranie urlopu.
 
Jarosław Masłowski
 

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych