Odpowiedź

Pracodawca może dokonywać potrąceń na rzecz ZUS do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 72 § 1 i 2 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dalej u.p.e.a., organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przesłanie do pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.
Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy przez innego pracodawcę.

Kwota wolna od potrąceń

Niemniej jednak pamiętać należy, że zajęciu wynagrodzenia m.in. przez ZUS nie podlega kwota wolna od potrąceń, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę art. 87[1] ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.

Pamiętaj! Ochrona płacy pracownika z tytułu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W tym przypadku obowiązuje jedynie zasada, że suma potrąceń nie może przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi.
W odniesieniu do pozostałych zobowiązań są natomiast ustalone trzy poziomy wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami prawa pracy nie mogą zostać przekroczone:

  • 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – przy potrącaniu kar pieniężnych;
  • 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy – w pozostałych przypadkach, między innymi dotyczących egzekucji komorniczych, oczywiście z wyłączeniem świadczeń alimentacyjnych.

W przypadku potrąceń na rzecz ZUS kwotą wolną od potrąceń będzie zatem:

  • kwota 1459,48 zł (przy kosztach podstawowych z odliczoną kwotą ulgi podatkowej – PIT2);
  • kotwa 1413,48 (przy kosztach podstawowych bez odliczonej kwocie ulgi podatkowej – PIT2);
  • kwota 1464,48 (przy kosztach podwyższonych z odliczoną ulgą podatkową – PIT2);
  • kwota 1418,48 (przy kosztach podwyższonych bez odliczenia ulgi podatkowej – PIT2).

 

W opisanym w pytaniu przypadku pracodawca będzie mógł zatem dokonać potrącenia jedynie różnicy kwoty otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia netto a wskazanej wyżej kwoty wolnej od potrąceń.

Przykładowo, przy kosztach podstawowych z odliczoną kwotą ulgi podatkowej, wskazanemu w pytaniu pracownikowi pracodawca będzie mógł potrącić na rzecz ZUS, z miesięcznego wynagrodzenia za pracę, jedynie kwotę 35,26 zł. (1494,74 zł – 1459,48).

Autor odpowiedzi: Joanna Kaleta
Odpowiedzi udzielono 7.09.2017 r.