W praktyce oznacza to, że jeżeli święto wypada w dniu ustalonym w zakładzie pracy jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy.W zakładach pracy najczęściej dniem harmonogramowo wolnym od pracy jest sobota. W 2014 roku mamy dwa święta, które przypadają w sobotę: 3 maja i 1 listopada. Pracodawcy, u których dniem wolnym od pracy jest sobota, muszą za te dni udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. W przypadku maja często tym dniem jest piątek - 2 maja 2014 r.

Na konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy wskazuje art. 130 k.p., który ustala sposób obliczania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z tym przepisem, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
- obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Każde święto więc powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin (za wyjątkiem święta, które przypada w niedzielę). W przypadku gdy święto wypada w dniu, który jest już wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej sobota), pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy.