Substancje chemiczne, z którymi mają do czynienia pracownicy często są kwalifikowane jako materiały niebezpieczne.

Przepisy i zasady bhp wymagają, aby chemikalia przechowywać w odpowiednich miejscach i opakowaniach należycie oznakowanych. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu pudełek, puszek czy słoików po artykułach spożywczych. Opakowania powinny być wykonane z materiału niewchodzącego w reakcje chemiczne z zawartością. Muszą być ponadto wytrzymałe i szczelne

Pracodawca jest obowiązany uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do miejsc składowania substancji chemicznych. Nie może też zapomnieć o wywieszeniu instrukcji dotyczącej sposobu składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych

Składując materiały niebezpieczne trzeba zachować m.in. właściwą temperaturę, wilgotność i ochronę przed nasłonecznieniem. Należy też przestrzegać ograniczeń dotyczących wspólnego magazynowania, a także ograniczeń ilości jednocześnie składowanych materiałów i rozmieszczenia ich w sposób umożliwiający prowadzenie kontroli.

Jeżeli pracownicy są narażeni na oblanie środkami żrącymi lub zapalenie odzieży, to nie dalej niż 20 m od ich stanowisk pracy, powinny znajdować się natryski ratunkowe umożliwiające obmycie całego ciała oraz oddzielne prysznice do przemywania oczu.

Źródło: Rzeczpospolita, 17 czerwca 2011 r., Zofia Jóźwiak