Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika:

Z jaką częstotliwością powinno przeprowadzać się pomiary czynników biologicznych? Od czego to zależy - od NDS, czy rodzaju czynnika?

Odpowiedź

Pracodawca nie ma obowiązku wykonywania pomiarów czynników biologicznych występujących w środowisku pracy.

Występujące w procesie pracy czynniki biologiczne, do których zaliczamy:

- mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki) i wytwarzane przez nie toksyny i alergeny,

- makroorganizmy roślinne i zwierzęce

podlegają jedynie ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki. Ocenę ryzyka można przeprowadzić wyłącznie na podstawie danych z literatury fachowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 ) obowiązek wykonywania pomiarów dotyczy tylko czynników szkodliwych, do których zaliczamy: czynniki fizyczne (m.in.: hałas, wibracje, pyły przemysłowe, mikroklimat), czynniki chemiczne (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze, mutagenne)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.), w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstał w 2005 r. Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych (KPI) oraz Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych w Miejscu Pracy.

Pracownia Zagrożeń Biologicznych, Krajowy Punkt Informacyjny ds. Czynników Biologicznych (KPI) oraz Krajowy Rejestr Czynników Biologicznych wykonuje na zlecenie zainteresowanych podmiotów ocenę narażenia zawodowego na czynniki biologiczne zarówno w oparciu o dane literaturowe, jak i z przeprowadzeniem bezpośrednich pomiarów.

W ramach pomiarów czynników biologicznych obecnych w powietrzu na stanowiskach pracy wykonywane są następujące analizy:

pomiar stężenia grzybów (wyniki w jtk/m3 powietrza*);

pomiar stężenia bakterii (wyniki w jtk/m3 powietrza*);

analiza jakościowa grzybów (identyfikacja do rodzaju/gatunku);

analiza jakościowa bakterii (identyfikacja do rodzaju/gatunku);

pomiar parametrów mikroklimatycznych (temp. [C], wilgotność względna [%], stężenie CO2 [ppm], przepływ powietrza [m/s]).

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2016 r.