Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pomiary pól elektromagnetycznych powinny zostać przeprowadzane nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, a następne w zależności od pierwszych wyników:
1) co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze natężenia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) - dalej r.n.d.s.;
2) co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze natężenia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia określonego w r.n.d.s.;
3) w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.
W myśl art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. Szczegółowe zasady przeprowadzania pomiarów określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.) – dalej r.b.p.c.s.
Zgodnie z § 2 ust. 3 r.b.p.c.s. pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia – w tym pól elektromagnetycznych – powinny być przeprowadzane w zależności od pierwszych wyników:
1) co najmniej raz w roku – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze natężenia powyżej 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia określonego w r.n.d.s.;
2) co najmniej raz na dwa lata – przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze natężenia powyżej 0,1 do 0,5 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia określonego w r.n.d.s.;
3) w każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika.
Pomiarów nie trzeba jednak przeprowadzać, gdy wyniki dwóch ostatnio przeprowadzonych pomiarów nie przekroczyły 0,1 wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia określonego w r.n.d.s., a w procesie technologicznym lub w warunkach występowania danego czynnika nie dokonała się zmiana mogąca wpływać na wysokość natężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia (§ 2 ust. 1 r.b.p.c.s.).
Pierwsze pomiary, zgodnie z § 5 r.b.p.c.s. powinny się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (wprowadzenia nowego czynnika szkodliwego do środowiska pracy). Aby wyniki pomiarów były wiążące dla pracodawcy, muszą zostać przeprowadzone przez laboratorium posiadające stosowną akredytację wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.