Zamiast 550 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej (Dz. U. Nr 98, poz. 652 z późn. zm.), kwota ta miałaby wynosić 650 zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 281 z późn. zm.) minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w uzgodnieniu z Radą Ubezpieczenia Społecznego Rolników może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, uwzględniając: stan funduszów Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Z planu rzeczowego i finansowego przychodów i wydatków Funduszu Składowego na rok 2012 wynika, iż po pokryciu szacowanych wydatków na świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego powstanie nadwyżka pozwalająca sfinansować wydatki związane z planowanym podwyższeniem kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Jest to tym bardziej możliwe, że liczba wypłacanych świadczeń z tego tytułu systematycznie spada.
Kwota jednorazowego odszkodowania przysługującego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wynosić będzie do końca I kwartału 2012 r. 645 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, i w myśl tych przepisów ulegnie podwyższeniu, jak co roku, od pierwszego dnia II kwartału.
Mając powyższe na uwadze, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał podniesienie z 550 zł do 650 zł wysokości jednorazowego odszkodowania z tytuły wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu za uzasadnione.