Odsetki należne od ZUS otwartym funduszom emerytalnym oblicza się według zmiennej stopy procentowej, obowiązującej dla kolejnych trzymiesięcznych okresów, rozpoczynających się pierwszego dnia każdego kwartału kalendarzowego. Wysokość zmiennej stopy procentowej jest obliczana jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na czterech ostatnich przetargach, które odbyły się do końca miesiąca poprzedzającego ostatni miesiąc przed rozpoczęciem danego kwartału, i jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Komunikat z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. poz. 672) określa wysokość tak ustalonych odsetek.
Należne odsetki przekazywane są na rachunek ubezpieczonego w otwartym funduszu emerytalnym.
Stopa procentowa odsetek, obowiązująca 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 4,51%.