Wypłacanie nauczycielom dodatku uzupełniającego przez gminy wraca na wokandę
\

16 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie o obowiązku wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego. To już drugie podejście do sprawy - w dniu 11 kwietnia 2013 r. sędziowie odroczyli rozprawę bezterminowo. Przyczyną odroczenia było niestawiennictwo poprawnie powiadomionych wnioskodawców.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1983 roku - Karta Nauczyciela z art. 2, art. 7 oraz art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Kwestionowany przepis nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego. Dodatek został ustalony proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego, zapewniającego osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Jak wskazują wnioskodawcy (Rada Miejska w Chrzanowie, Rada Gminy w Bochni, Rada Miejska Inowrocławia, Rada Gminy Stoszowice, Rada Miejska w Zatorze) zobowiązano więc jednostki samorządu terytorialnego do zagwarantowania w planach finansowych środków na wydatki związane z wypłatą dodatku uzupełniającego. Jednak nie przekazano na ten cel funduszy w subwencji oświatowej przyznawanej na realizację przez gminy zadań w zakresie edukacji. Taka ingerencja ustawy w sferę wydatków jednostek samorządu terytorialnego przy nałożeniu obowiązku wydatków nie znalazła więc odzwierciedlenia w sferze przychodów. Zdaniem wnioskodawców kwestionowany przepis Karty Nauczyciela łamie więc zasadę praworządności, uderzając równocześnie w gwarancje konstytucyjne samorządu terytorialnego.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 3 lipca 2013 r.

Data publikacji: 3 lipca 2013 r.