Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy, która ma wprowadzić nowy rodzaj umowy w rolnictwie.


UWAGA!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniło niektóre proponowane regulacje. O nowej wersji projektu piszemy tutaj >>

Sadownictwo i ogrodnictwo to działy rolnictwa, w których największe spiętrzenie pracy przypada na okres zbiorów, tj. od maja do listopada. Rolnicy nagminnie wykorzystują wówczas umowy o dzieło, które nie przystają do charakteru pracy osób zatrudnionych przy zbiorach i nie są one oskładkowane. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt zmiany, która pozwoli na obniżenie kosztów pracy oraz znacznie ograniczy administracyjne obowiązki rolników.

W projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zaproponowano przewiduje się uregulowanie nowej umowy: umowy o pomocy przy zbiorach. Ma ona być zawierana na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach na okres nie dłuższy niż 90 dni w roku kalendarzowym. Będzie to mogła być jedna umowa lub kilka różnych, ważny będzie maksymalny czas ich łącznego trwania - do 90 dni w roku.

Pomoc przy zbiorach owoców i warzyw obejmować będzie następujące czynności:
1) zrywanie lub zbieranie owoców lub warzyw;
2) usuwanie zbędnych części roślin;
3) klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców lub warzyw, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania lub sprzedaży;
4) wykonywanie innych czynności bezpośrednio poprzedzających lub następujących po zbiorze, ściśle z nim związanych.

Rolnik w którego gospodarstwie będzie pomocnik wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

Pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko przez okres 90 dni w roku kalendarzowym. Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, okres opłacania składki na to ubezpieczenie będzie krótki, a ryzyko ulegnięcia wypadkowi proporcjonalnie większe w stosunku do osób stale pracujących w gospodarstwie rolnym, chociażby ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie. Z tego względu wysokość składki będzie odpowiadać trzykrotności kwoty ustalonej w sposób określony w art. 7 ust. 3 ustawy, przy takim samym zakresie przysługujących świadczeń z tego ubezpieczenia. Rolnik będzie opłacał również składkę zdrowotną za pomocnika rolnika (na poziomie składki dla domownika w działach specjalnych produkcji rolnej, która w 2017 r. wynosiła 132 zł, łącznie składki wyniosą więc 174 zł).

W projekcie nowelizacji doprecyzowana została definicja wypadku przy pracy, która będzie miała zastosowanie do pomocnika rolnika, który będzie uprawniony do jednorazowego odszkodowania w przypadku gdy doszłoby do wypadku w gospodarstwie w związku z wykonywaniem czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach na terenie gospodarstwa rolnego.

Aby ułatwić i usprawnić kwestie związane z ubezpieczeniem pomocników rolnika, ze względu na krótki okres świadczenia pomocy, rolnik będzie zobowiązany zgłaszać ich do ubezpieczenia w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach i opłacać składkę za cały okres na który zawarto umowę o pomocy przy zbiorach w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.

Ze względu na to, że czynności wykonywane przez pomocników rolnika będą miały charakter incydentalny w ciągu roku, KRUS nie będzie zobowiązany do wydawania legitymacji dla pomocników rolnika.

Projekt jest aktualnie konsultowany społecznie.