Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.s.w.p., traktuje się m.in. wypadek, któremu pracownik uległ podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony.

Według ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.) osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. Szkolenie to ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela. Przeprowadza się je w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich.

Osobom wykonującym obowiązek szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, które zachorowały lub doznały uszczerbku na zdrowiu podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej - przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń są:

- decyzja w sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony oraz

- zaświadczenie organizatora szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu i stwierdzające, że do zachorowania lub powstania uszczerbku na zdrowiu doszło podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej, które należy przedłożyć podmiotom leczniczym.

Osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku powstałego podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązku szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony albo w bezpośredniej drodze do miejsca wykonywania tego obowiązku lub w drodze powrotnej, oraz członkom rodzin osób zmarłych wskutek takiego wypadku przysługują świadczenia na zasadach i w trybie przewidzianym dla pracowników w przepisach o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, z tym że prawo do świadczeń ustala i świadczenia wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypadek pracownika podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony jest wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnień do świadczeń. Także gdy chodzi o procedurę i dokumentację jest traktowany jak wypadek przy pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, o wypadku niezwłocznie zawiadamia pracodawcę. Postępowanie (dochodzenie) powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy. Według przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870.) powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy zobligowany jest do:

- dokonania oględzin miejsca wypadku, w tym stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć związek z badanym zdarzeniem;

- sporządzenia, w razie potrzeby, szkicu lub fotografii miejsca wypadku;

- wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego - jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

- zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków;

- zasięgnięcia opinii lekarza, a w razie potrzeby, opinii innych specjalistów - w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;

- zebrania innych dowodów dotyczących wypadku;

- dokonania prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z u.u.s.w.p.;

- określenia środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Dokumenty związane z wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy co do świadczeń:

- akta wypadku (strona tytułowa);

- zawiadomienie o wypadku;

- powołanie zespołu powypadkowego;

- szkic, fotografia miejsca zdarzenia (w razie potrzeby);

- informacje od świadka (świadków);

- wyjaśnienia poszkodowanego;

- decyzja w sprawie obowiązku udziału w szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony;

- zaświadczenie organizatora szkolenia potwierdzające udział w szkoleniu i stwierdzające, że do zachorowania lub powstania uszczerbku na zdrowiu doszło podczas lub w związku z wykonywaniem tego obowiązku albo w bezpośredniej drodze do miejsca jego wykonywania lub w drodze powrotnej;

- protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;

- polecenie powypadkowe;

- rejestr wypadków;

- statystyczna karta wypadku.

Z tytułu wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy przysługują świadczenia określone w art. 6 u.u.s.w.p.

Roman Majer