17 czerwca 2015 r. SN uznał, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (III UZP 2/15). Uchwale tej, podjętej w składzie 7 sędziów, nadano moc zasady prawnej. SN zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały. Natomiast ZUS w interpretacji DI/100000/43/719/2015 podał, w jaki sposób wynagrodzenia menadżerów mogą być wolne od składek ZUS.

27 lipca 2015 r. ZUS Oddział w Gdańsku w interpretacji dotyczącej zbiegu tytułów do ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczącej usługi zarządcze na podstawie umowy o świadczenie usług (kontrakt menadżerski) stwierdził, iż sytuacja taka uprawnia do dokonania wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (działalność gospodarcza lub kontrakt menedżerski) w przypadkach gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o zarządzanie (kontraktu menedżerskiego) jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Jeśli natomiast z tytułu umowy o zarządzanie spółką podstawa wymiaru składek byłaby niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, podlegać ona będzie obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z tytułu działalności gospodarczej. Osoba taka dobrowolnie, na swój wniosek, może być objęta ubezpieczeniami społecznymi z tytułu kontraktu menedżerskiego. Powyższe wynika z treści zapisu art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku więc, gdy przedsiębiorca uzyskuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oprócz przychodów z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania (kontaktu menedżerskiego) także inne przychody, zaś podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o zarządzanie lub kontraktu menedżerskiego jest równa lub wyższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność - tak, jak miało to mieć miejsce w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez przedsiębiorcę we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji - to osoba ta może dokonać wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (działalność gospodarcza lub umowa o zarządzanie spółką). W zależności od dokonanego wyboru, na spółce ciążyć będzie obowiązek odprowadzania z tytułu kontraktu menedżerskiego składek na ubezpieczenia społeczne bądź też obowiązek taki po stronie spółki nie powstanie (gdy członek zarządu wybierze jako tytuł do ubezpieczeń społecznych działalność gospodarczą) – stwierdził ZUS (DI/100000/43/719/2015).

Źródło: www.sn.pl, www.zus.pl, stan z dnia 24 sierpnia 2015 r.