Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r.
w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Od 22 października 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1257). Określa ono szczegółowy sposób, tryb tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych MON, kwalifikacje zawodowe pracowników realizujących zadania służby medycyny pracy oraz szczegółowy sposób i tryb kontroli tych służb.
Zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych MON mogą wykonywać poradnie badań profilaktycznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej (jako jednostki podstawowe), poradnie medycyny pracy zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez MON, będących wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych, a także Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii. Natomiast obowiązki w zakresie orzecznictwa lekarskiego w stosunku do kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych wykonują wojskowe komisje lekarskie.

Poradnie medycyny pracy zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra, będących wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych (z wyjątkiem orzecznictwa lekarskiego w stosunku do kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych) wykonują zadania przypisane w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) – dalej u.s.m.p. wojewódzkim ośrodkom medycyny pracy. Z kolei Wojskowe Instytuty wykonują zadania określone w u.s.m.p. dla jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy.
Zadania przypisane służbie medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych MON realizują:
1) lekarze, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.;
2) lekarze, którzy pełnili służbę lub byli zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 3 lat jako lekarze w jednostkach organizacyjnych wyłącznie w stosunku do żołnierzy i pracowników objętych ich opieką w tych jednostkach;
3) pielęgniarki spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 u.s.m.p.

Badania profilaktyczne żołnierzy i pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego oraz badania profilaktyczne żołnierzy i pracowników wykonujących pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy w warunkach tropikalnych mogą przeprowadzać lekarze po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w Wojskowych Instytutach.
Kontrola służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych polega na ocenie prawidłowości zakresu i częstotliwości badań profilaktycznych, sposobu sprawowania opieki profilaktycznej, dokumentacji medycznej oraz wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w k.p.
Kontrolę badań profilaktycznych wykonują poradnie medycyny pracy publicznych zakładów opieki zdrowotnej, będących wiodącymi zakładami wojskowej służby zdrowia obwodów profilaktyczno-leczniczych, a w przypadku gdy badanie wykonuje lekarz zatrudniony w tej poradni - Wojskowe Instytuty w dziedzinie medycyny pracy, przy czym kontrola zakresu badań profilaktycznych oraz dokumentacji medycznej tych badań może być wykonana jedynie przez lekarzy. Osoby kontrolujące muszą posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane od pracowników realizujących zadania służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych.

Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo żądać:
1) niezbędnych informacji oraz udostępnienia dokumentacji medycznej;
2) dostępu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania ich oceny dokonanej przez jednostkę podstawową lub podmiot kontrolowany.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości, osoba kontrolująca przesyła do dowódcy (kierownika) jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne, wskazując w nim stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości, ich przyczyny, a także wnioski dotyczące ich usunięcia. Osoba kontrolująca jest uprawniona do wyznaczenia terminu usunięcia nieprawidłowości, sposobu powiadomienia o wykonaniu zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w jednostce kontrolowanej, osoba kontrolująca zawiadamia o tym organ zwierzchni. Organ zwierzchni obowiązany jest powiadomić w terminie 30 dni osobę kontrolującą o usunięciu stwierdzonych istotnych uchybień i zajętym stanowisku wobec winnych zaistniałej sytuacji.