Rada miejska podjęła uchwałę dotyczącą zasad wynagradzania opiekuna dziennego dzieci do lat 3. Ustaliła między innymi, iż opiekun dzienny sprawuje opiekę na dzieckiem wyłącznie w dni robocze, natomiast wynagrodzenie otrzymuje miesięcznie.

Prokurator zaskarżył uchwałę. Uznał bowiem, iż rada wykroczyła poza delegację ustawową określając w uchwale sposób i termin wypłaty wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz czas sprawowania opieki. Zdaniem prokuratora takie postanowienia powinny znaleźć się w umowie zawartej pomiędzy opiekunem a gminą.

WSA zgodził się z prokuratorem, iż uchwała nie może zawierać elementów zastrzeżonych dla umowy cywilnoprawnej. Sąd podkreślił, iż umieszczenie takich zapisów w uchwale jest nie tylko przekroczeniem delegacji ustawowej, ale i ograniczeniem możliwości swobodnego kształtowania treści umowy przez strony.

WSA zwrócił uwagę, iż rada ma prawo jedynie do określenia zasad ustalania wynagrodzenia opiekuna dziennego i jego maksymalnej wysokości, a nie zasad jego wypłaty.

Zdaniem WSA rada nie ma kompetencji ani do ustalania częstotliwości wypłaty wynagrodzenia opiekuna ani do określenia czasu sprawowania przez niego opieki.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Go 167/14, nieprawomocny.