Począwszy od września, wedle zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ruszy batalia ukierunkowana na radykalną zmianę obowiązującego kodeksu pracy. Nie będzie to jedynie kolejna nowelizacja wybranego fragmentu kodeksu pracy, lecz kompleksowo ujmowana zmiana.

Jest dużo do zrobienia w tym zakresie. Zasadnym jest wzmocnienie pozycji układów zbiorowych pracy, będących podstawą w kreowaniu relacji, wzajemnych zobowiązań między stronami stosunku pracy. Na dziś obowiązują jedynie w nielicznej grupie zakładów. Nowy, zmieniony kodeks pracy nie może zwierać norm ogólnikowych, oderwanych od realiów, pozbawionych możliwości egzekucyjnych. Pracownicy mając nowy, zmieniony kodeks pracy winni wiedzieć, że są w stanie skutecznie podjąć batalie obronne na wypadek konfliktu. Wiele do zrobienia jest w zakresie zbiorowego prawa pracy, chociażby odnoszącego się do ustawowo regulowanych sporów zbiorowych czy ustrojowej pozycji związków zawodowych. Pracownicy, związkowcy zasługują na legislacyjnie sprawny i skuteczny, zmieniony kodeks pracy.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2016 r.