Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zależy od treści zakładowego regulaminu działalności socjalnej, a konkretnie od definicji członka rodziny. Wnuk pracownika pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym może otrzymać paczkę z funduszu, jeśli nie jest to sprzeczne z regulaminem.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592) - dalej u.z.f.ś.s., uprawnienie do świadczeń z funduszu przysługuje rodzinom pracowników oraz emerytów i rencistów – byłych pracowników. Pojęcie rodziny nie zostało zdefiniowane ustawowo, powinien je doprecyzować zakładowy regulamin działalności socjalnej. W przepisach innych ustaw rodzina jest rozmaicie określana, nie ma jednej uniwersalnej definicji tego pojęcia. Zwykle jednak rodzinę tworzy małżonek, dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (w tym wnuki), dzieci współmałżonka. Niemniej nie jest to definicja wiążąca, raczej przykładowa, na której można by się oprzeć tworząc lub zmieniając regulamin działalności socjalnej.
Jeżeli pracodawca zdefiniował pojęcie członka rodziny i nie wymienił w nim wnuków, to świadczenia tym ostatnim się nie należą. Chyba że w regulaminie zawarto dodatkowo zapis uprawniający wnuki do pomocy. Jest to możliwe na podstawie art. 2 pkt 5 u.z.f.ś.s. Pracodawca może bowiem wskazać w regulaminie inne osoby, którym przyzna prawo do korzystania z funduszu. Jeżeli natomiast regulamin w ogóle nie definiuje rodziny, wówczas można by rozważyć przyznanie świadczeń wnukom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym odwołując się jedynie do u.z.f.ś.s.. Niemniej takie działania wymagają rozwagi, może się bowiem okazać, że w następstwie przyznania takiego świadczenia pojawią się kolejne wnioski o pomoc dla dalszych członków rodziny. Tak czy inaczej fundamentalną kwestią jest jednoznaczne zdefiniowanie członka rodziny w zakładowym regulaminie działalności socjalnej.
Co do preliminarza wydatków, jeśli jest on załącznikiem do regulaminu działalności socjalnej (został przyjęty w takim samym trybie jak regulamin), to wówczas jego postanowienia należałoby uznać za wiążące, w takim stopniu jak przepisy regulaminu. Warto jednak zwrócić uwagę, że zapis o "paczkach świątecznych dla dzieci pracowników" nie jest zgodny z u.z.f.ś.s. Po pierwsze, powinno się unikać zapisów, które wskazują na przyznawanie świadczeń z okazji świąt, po drugie, nie można uprzywilejować wyłącznie dzieci pracowników, skoro art. 2 pkt 5 u.z.f.ś.s. na równi traktuje rodziny pracowników z rodzinami emerytów i rencistów – byłych pracowników. Pracodawca osiągnie zbliżony skutek, jeśli definiując członka rodziny określi wiek dziecka lub uzależni pomoc od kontynuowania nauki i /lub pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem (emerytem lub rencistom). Wówczas zostanie ograniczona liczba dzieci uprawnionych do świadczeń, ale z zastosowaniem obiektywnych i jednakowych dla wszystkich kryteriów.

Iwona Sierpowska