Według danych GUS liczba wypadków przy pracy zgłoszona do połowy 2016 roku wzrosła o 5,7% w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Spadła z kolei liczba wypadków z ciężkimi obrażeniami ciała (o 0,4%) oraz śmiertelnych (o 32,2%). Choć świadomość w kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy jest coraz większa, to jednak ogólna liczba wypadków wzrosła.

„W I półroczu 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 39.233 osoby i była o 5,7% większa niż w I półroczu 2015 r. Z liczby ogółem, 38.927 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 5,9% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku), 224 osoby – wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (o 0,4% mniej niż przed rokiem), wypadkom śmiertelnym – 82 osoby (analogicznie o 32,2% mniej)” – podaje GUS.

Mimo wzrostu świadomości przedsiębiorców na temat potrzeby usprawniania systemu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, wciąż widzimy wzrost liczby wypadków przy pracy ogółem. Jednocześnie obserwujemy pozytywną tendencję spadkową liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy o charakterze ciężkim i śmiertelnym. Świadczy to nie tylko o poprawie warunków pracy, ale i wzroście świadomości pracodawców i samych pracowników. Zmiany w podejściu do bezpieczeństwa w dużej mierze zawdzięczamy kampaniom społecznym, takim jak „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” czy „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.

Główną przyczyną wypadków przy pracy podawaną przez GUS jest nieprawidłowe zachowanie się pracownika (59,6%), a najczęstszą czynnością wykonywaną podczas wypadku jest poruszanie się (36,6%). Wypadki przeważnie spowodowane są przez nieuwagę podczas poruszania się po powierzchni, na której dochodzi do potknięcia, pośliźnięcia i w konsekwencji do urazu. Mimo iż całkowite wyeliminowanie wypadków jest praktycznie niemożliwe (gdyż zdarzenie wypadkowe jest wywołane przyczyną zewnętrzną), to wdrażanie działań mających na celu redukcję wypadków finalnie przyczynia się do ulepszenia wyniku finansowego organizacji.

Dla pracodawcy koszty związane z wypadkiem pracownika mają odzwierciedlenie w kosztach absencji chorobowej z tytułu wypadku przy pracy, niższej wydajności i jakości oraz zaburzonym toku produkcji. Czynniki te nie tylko negatywnie odbijają się na koncie pracodawcy, ale również na wizerunku firmy. W całościowy koszt warto także wliczyć ogólną dezorganizację pracy mającą miejsce w czasie wypadku oraz jej wpływ na spadek wydajności produkcji w danym dniu. Zwykle koszty związane z naprawą maszyn, opóźnieniem w produkcji lub kosztem nadgodzin pracowników są pomijane w podsumowaniach, a finalnie stanowią istotne obciążenie dla przedsiębiorstw. Ponadto warto podkreślić, iż zdarzenia wypadkowe istotnie wpływają na wysokość składek płaconych na ubezpieczenie wypadkowe.

Wzrost wypadkowości przy pracy generuje straty ekonomiczne w całej gospodarce w postaci tzw. społecznych kosztów wypadków, które ponosi całe społeczeństwo. Koszty wypadku przy pracy dotyczą nie tylko poszkodowanego oraz jego rodziny. Straty są częściowo rekompensowane ze środków publicznych oraz przez pracodawcę. Należy zauważyć, iż koszty te nie dotyczą jedynie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. Urazy spowodowane wypadkiem generują zwiększenie zapotrzebowania na usługi służby zdrowia.

Źródło: inventage.pl, stan z dnia 28 września 2016 r.