Zaproponowano rozwiązania, które będą lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko przed szkodliwym wpływem chemikaliów. Nowe przepisy są zgodne z regulacjami unijnymi.
Projekt noweli zwiększa zakres penalizacji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Na przykład za wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody, gdy jest ona wymagana przepisami unijnymi, będzie wymierzana kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przewidziano także karę grzywny dla dystrybutorów za wprowadzanie do obrotu detergentów oznakowanych tylko w języku obcym z pominięciem polskiego. Karze ma również podlegać wprowadzanie do obrotu detergentów nie spełniających wymogów dotyczących zawartości fosforanów i innych związków fosforu. W tym przypadku będzie wymierzana kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Zaproponowano poszerzenie kompetencji Inspektora do spraw Substancji Chemicznych. Jego zadaniem będzie upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego oddziaływania substancji chemicznych i ich mieszanin na zdrowie człowieka i środowisko. Inspektor ma też propagować wiedzę o zapobieganiu negatywnym oddziaływaniom chemikaliów. Będzie również zobowiązany do corocznego przekazywania Komisji Europejskiej i OECD informacji o funkcjonowaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Polsce.
Zgodnie z projektem, przedsiębiorcy zostali zobowiązani do elektronicznego informowania Inspektora o wytwarzaniu w Polsce mieszaniny niebezpiecznej lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie wprowadzanej do obrotu lub sprowadzanej do naszego kraju. Przekazywanie danych w formie elektronicznej ułatwi ich archiwizowanie. Umożliwi to docelowo, natychmiastowy dostęp on-line do tych danych ośrodkom informacji toksykologicznej.
Wprowadzono przepis, który umożliwi wstrzymanie obrotu szkodliwą substancją chemiczną, gdy jest to niezgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego, sporządzonym przez jej wytwórcę lub importera, a dalszy użytkownik nie sporządził własnego raportu bezpieczeństwa chemicznego. Proponowane rozwiązanie ma zapobiec zatruciom produktami chemicznymi, które nie powinny znaleźć się na rynku – gdy nadal brakuje wyraźnego zakazu wprowadzania ich do obrotu.
Przepisy dotyczące Dobrej Praktyki Laboratoryjnej będą miały istotne znaczenie dla 30 jednostek badawczych posiadających certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i jednostek badawczych, które będą występowały o taki dokument. Przykładowo Inspektor do spraw Substancji Chemicznych będzie mógł wydać decyzję o niespełnieniu zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej tylko w odniesieniu do określonego badania lub badań, a nie do funkcjonowania całej jednostki.
Generalnie znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część regulacji ma obowiązywać w innych terminach.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.