Wchodzące w życie 30 czerwca br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydłużyło termin eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Po nowelizacji § 81 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (Dz. U. Nr 181, poz. 1335 z późn. zm.) przewiduje, że urządzenia NO eksploatowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niespełniające wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie budowy, mogą być eksploatowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r. na podstawie warunków technicznych ustalonych z TDT.
Przed zmianą termin ten miał upłynąć dnia 30 czerwca 2014 r.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.