W oświadczeniu rządowym z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. poz. 815) podano do wiadomości publicznej wejście w życie – z dniem 1 stycznia 2013 r. – zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.
Jednolity tekst umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących jej integralną część, ogłoszono w załączniku do oświadczenia rządowego.
Ogłoszenie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji nr 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 322 z 04.12.2008, s. 18).