Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: w tym przypadku wartość otrzymanych od pracodawcy ubrań reprezentacyjnych stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający zarówno opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i oskładkowaniu.

Czytaj: Niepotrzebna odzież robocza może stać się własnością pracownika

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 i 11 u.p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są:

- wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika – warto zaznaczyć, że obowiązek ten może wynikać zarówno z aktów prawnych (dotyczy to np. umundurowania funkcjonariuszy służby więziennej, policji, straży granicznej, straży pożarnej itp.), jak i z decyzji pracodawcy;

- świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady przyznawania tych świadczeń wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw – tę przesłankę spełniają odzież i obuwie robocze.

Zarówno wartość ubioru służbowego, jak i wartość ubrania roboczego są również wyłączone z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 i 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stroje, o których mowa w treści pytania, nie stanowią jednak odzieży roboczej i prawdopodobnie nie mają też charakteru ubioru służbowego (nie umieszczono na nich chociażby logo firmy, a tymczasem stroje służbowe zazwyczaj mają cechy charakterystyczne dla danej firmy – kolorystykę, fason, emblematy itp., i tym samym są pozbawione cech odzieży osobistej). Jeżeli zaś pracodawca wyposażył swoich pracowników w normalne ubrania, które mogą być przez nich używane nie tylko w sytuacjach służbowych, lecz także prywatnych, wówczas wartość takiego świadczenia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

SerwisiePrawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak: 

Czy pracownicy mogą odmówić noszenia ubrania roboczego, na którym widnieje imię i nazwisko?

Czy pracodawca ma obowiązek archiwizowania kart ewidencyjnych ubrań roboczych dla byłych pracowników?

Czy pracodawca może odsprzedawać pracownikom odzież, która utraciła właściwości użytkowe lub ochronne?