W dniach 19-20 listopada br. senatorowie będą pracować nad ustawą o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. od umów zleceń będą pobierane składki emerytalne i rentowe.

Był to projekt rządowy. Główna zmiana polega na poszerzeniu kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2016 r. od umów zleceń będą pobierane składki emerytalne i rentowe. Będą one odprowadzane od kwoty równej co najmniej pensji minimalnej. Nowelizacja przewiduje również, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegać będą członkowie rad nadzorczych. Dotychczas od swoich wynagrodzeń odprowadzali oni jedynie ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów, jak również bez względu na to, czy pobierają emerytury lub renty. Podstawę wymiaru składek będzie stanowić przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej, a płatnikiem będzie podmiot, w którym działa rada. Ustawa wprowadza też przepisy, które zapewniają pozostawanie w ubezpieczeniu społecznym rolników równolegle do ubezpieczenia społecznego w systemie powszechnym, z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub uczestnictwa w radzie nadzorczej, jeżeli dochód z tego tytułu nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 17 listopada 2014 r.