W ochronie informacji niejawnych i danych osobowych

Praktyczne aspekty współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie zwiększenia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy były tematem wystąpienia Haliny Tulwin - dyrektora Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy podczas IX Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, zorganizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Odbył się on w dniach 27-29 maja br. w Bielsku-Białej.

- Celem kongresu jest uaktualnienie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem organizacji, podejmowania trafnych decyzji związanych z ochroną informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych – powiedział Tadeusz Koczkowski, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej, pełnomocnicy ochrony, administratorzy bezpieczeństwa informacji, przedstawiciele organów administracji publicznej, osoby odpowiedzialne w swoich jednostkach organizacyjnych za zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.

Podczas Kongresu omówiono zmiany i planowane rozwiązania w przepisach prawnych, zagadnienia dotyczące funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa, organizację pionów ochrony, działania w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dla informacji i danych osobowych.

Odnosząc się do praktycznych aspektów działalności kontrolnej inspektorów pracy w zakresie ochrony danych osobowych, Halina Tulwin poinformowała, że wśród niewielu wpływających do Państwowej Inspekcji Pracy skarg pracowników dotyczących naruszania przez pracodawców art. 221 Kodeksu pracy, znalazły się skargi na bezpodstawne gromadzenie danych biometrycznych pracowników - w postaci odcisków palców – na potrzeby ewidencjonowania czasu pracy oraz prowadzonych przez pracodawcę badań wariograficznych. Stwierdziła m.in., że Główny Inspektorat Pracy w pełni podziela poglądy prawne wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat niedopuszczalności ewidencjonowania czasu pracy pracowników z wykorzystaniem ich danych biometrycznych. Dyrektor Halina Tulwin podkreśliła, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma regulacji dotyczących ochrony pracowników przed poddawaniem ich badaniom poligraficznym. Niemniej jednak, zarówno w orzecznictwie jak również w wielu publikacjach wskazuje się, iż skutki badań poligraficznych (mimo, że dobrowolnych) naruszają prawa i wolności osobiste badanych, a dobrowolność wyrażenia zgody ma charakter iluzoryczny.

Stosowane w tego rodzaju sprawach przez Państwową Inspekcję Pracy środki prawne mają ograniczony charakter. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że skarga pracownicza lub związkowa jest uzasadniona, inspektor pracy może zastosować jedynie środek prawny w postaci wystąpienia. Niezależnie od tego Państwowa Inspekcja Pracy powiadamia o stwierdzonych naruszeniach przepisów o ochronie danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W spotkaniu uczestniczyły także Adrianna Jasińska-Cichoń, radca prawny w Departamencie Prawnym GIP i Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Patronat honorowy nad kongresem objęli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2013 r.