Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

1. Czy podlegają wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony, w których przed dniem 22 lutego 2016 r. nie zawarto klauzuli o 2-tygodniowym okresie wypowiedzenia?

2. Jaki okres wypowiedzenia należy uwzględnić w informacji do umowy, w przypadku umowy zawartej na czas określony od 2 marca 2016 r. na okres 27 miesięcy, w przypadku umowy zawartej od 11 kwietnia 2016 r. na okres 7 miesięcy (nielimitowana, sezonowa)?

3. Jaki jest okres wypowiedzenia w przypadku umowy zawartej na czas określony od 1 listopada 2015 r. na 24 miesiące, w której nie dodano zapisu o możliwości 2-tygodniowego wypowiedzenia?

Odpowiedź: do umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu 22 lutego 2016 r., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy obowiązujące sprzed dnia 22 lutego 2016 r. Zatem nie podlegają one wypowiedzeniu.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę wskazanego w art. 36 k.p. uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy (por. uchwała SN z dnia 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02).

Poczytaj o zmianach w prawie pracy w 2016 r. >>>

Zatem długość okresu wypowiedzenia, przy założeniu, że pracownik nie pracował u danego pracodawcy na podstawie wcześniejszych umów, będzie wynosił:

- dla umowy zawartej od dnia 2 marca 2016 r. na okres 27 miesięcy - 2 tygodnie do dnia 31 sierpnia 2016 r.; od dnia 1 września 2016 r. miesięczny okres wypowiedzenia.

- dla umowy zawartej od dnia 11 kwietnia 2016 r. na okres 7 miesięcy - 2 tygodnie do dnia 9 października 2016 r.; od dnia 10 października 2016 r. miesięczny okres wypowiedzenia.

Umowy zawarta na czas określony od dnia 1 listopada 2015 r. nie będzie mogła być wcześniej wypowiedziana. Zgodnie bowiem z art. 14 ust 2 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1220) do umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 22 lutego 2016 r.), w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy obowiązujące sprzed dnia 22 lutego 2016 r. Zatem tak jak pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, tak i teraz, umowa ta nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia.