Odpowiedź

Należy sprostować protokół powypadkowy. Zespół powypadkowy powinien uzupełnić akta powypadkowe o dokumentację medyczną potwierdzającą związek dodatkowego urazu z zaistniałym wcześniej wypadkiem przy pracy oraz sporządzić na tę okoliczność aneks do protokołu powypadkowego, który może być przygotowany w formie oświadczenia. Aneks ten powinien być podpisany przez strony postepowania powypadkowego, w tym przez członków zespołu powypadkowego i stanowić integralną częścią zatwierdzonego wcześniej protokołu powypadkowego.

Uzasadnienie

Wzór protokołu powypadkowego stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298). Protokół powypadkowy zawiera pouczenie, że poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, może wystąpić do właściwego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.). Z powództwem takim, w interesie poszkodowanego pracownika, może wystąpić również organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika. Analogicznie należy przyjąć, że w przypadku braku sporu dopuszczalne jest sprostowanie protokołu powypadkowego na skutek wniosku zgłoszonego przez pracownika i uznanego przez pracodawcę.

Tomasz Dyjeciński

Odpowiedzi udzielono: 23 października 2015 r.