W dniu 8 marca 2007 r. wyczerpał się pracownicy okres zasiłkowy (182 dni). Nadpłaciliśmy jej zasiłek chorobowy w okresie od 9 marca 2007 r. do 30 września 2007 r. Pozostały okres niezdolności do pracy nie płaciliśmy, jednak ten cały okres został zaliczony decyzją ZUS jako świadczenie rehabilitacyjne (9 marca 2007 r. - 6 czerwca 2007 r.: 90%; 7 czerwca 2007 r. -2 marca 2008 r.: 75%).
Czy przeliczając to świadczenie mam przyjąć podstawę dla całego świadczenia taką, jaka była ustalona dla wcześniejszego zasiłku chorobowego, czy od nowego 2008 r. podstawę przyjąć minimalna, jaka obowiązuje?
Wynagrodzenie pracownika zgodnie z umową jest minimalne.

Do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy regulujące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Oznacza to, że w przypadku, o którym mowa w pytaniu, podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego za okres 9 marca -30 września 2007 r. powinna stanowić kwota, która stanowiła podstawę wypłaconego za ten okres zasiłku chorobowego. Należy jednak pamiętać, że podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego może podlegać waloryzacji.
Sposób ustalania podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p.
Stosownie do art. 47 u.ś.p. przepisy art. 36-42 oraz art. 45-46 u.ś.p., regulujące zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Z przepisem tym koresponduje art. 19 ust. 1 u.ś.p., który stanowi, że świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy. Oznacza to, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego obowiązują te same zasady co w przypadku podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Należy jednak dodać, że zgodnie z art. 19 ust. 2 u.ś.p. dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji wskaźnikiem ustalonym zgodnie z określonymi w tym przepisie regułami.
Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku, o którym mowa w pytaniu, podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 9 marca 2007 r. do 30 września 2007 r. będzie taka sama jak podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Ponieważ pierwszy dzień niezdolności do pracy, za którą należne jest świadczenia rehabilitacyjne przypada w pierwszym kwartale 2007 r., a wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego dla tego kwartału wynosił 97,4% (tj. był niższy niż 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego), podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego za ww. okres nie podlega waloryzacji.