Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

W regulaminie pracy zawarto zapis: "Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 22.00 dnia poprzedniego a 22.00 w niedzielę lub święto".Czy powyższy zapis jest dopuszczalny, czy godziny pracy niedzielnej/świątecznej zostały wyznaczone zgodnie z kodeksem pracy?

Czy godzina rozpoczęcia pracy w niedziele/święta w regulaminie pracy powinna obejmować niedzielę/święto i kończyć się dnia następnego?

Czy w oparciu o taki zapis można np: wynagrodzenie za pracę wykonaną na zmianie rozpoczynającej się 31 października o godzinie 22:00 wypłacić z wynagrodzeniem za listopad do 10 grudnia 2014 r.?

Odpowiedź:

Praca w niedzielę i święto może zostać zdefiniowana przez pracodawcę. Tworząc własną definicję pracy w niedzielę i święto pracodawca pamiętać jednak musi aby obejmowała ona przedział czasu od niedzieli/święta do poniedziałku/dnia następnego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1519 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Jak wynika z powyższego, w braku odmiennej regulacji w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych, niedziela i święto to 24 godziny poczynając od godziny 6.00 w tym dniu do godziny 6.00 w dniu następnym.

Pracodawca może jednak w odmienny sposób zdefiniować pracę w niedzielę i święto. W takim przypadku niedziela i święto (praca w niedzielę i święto) rozpoczynać się będzie o określonej przez pracodawcę godzinie tego dnia i trwać do odpowiadającej jej godziny dnia następnego. Pamiętać jednakże należy, że swoboda pracodawcy w definiowaniu pracy w niedzielę i święto jest ograniczona. Przepisy pozwalają bowiem na określenie innych godzin trwania pracy w niedzielę i święto, nie dopuszczają jednak określenia innego dnia, w którym praca w niedzielę i święto się rozpocznie. Tym samym tworząc własną definicję pracy w niedzielę i święto pracodawca pamiętać musi, aby obejmowała ona przedział czasu od niedzieli do poniedziałku (definiując pracę w niedzielę) oraz od dnia świątecznego do dnia następnego (definiując pracę w święto).

Mając powyższe na uwadze zawartą w przytoczonym w treści pytania definicję pracy w niedziele i święto należy ocenić na sprzeczną z literalnym brzmieniem przepisów.  

Nie mniej jednak w oparciu o wskazany w pytaniu zapis definiujący pracę w niedzielę i święto wynagrodzenie za pracę wykonaną na zmianie rozpoczynającej się 31 października o godzinie 22:00 pracodawca może wypłacić z wynagrodzeniem za listopad, do 10 grudnia 2014 r.

Joanna Kaleta, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.