Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie dwóch umów o pracę, jednej na pełny etat i drugiej na 1/2 etatu. Wykonywanie obowiązków wynikających z umów nie koliduje ze sobą i dotyczy dwóch odrębnych zakresów czynności. Obecnie pracownik udaje się na urlop wypoczynkowy.
Jakiej wysokości świadczenie urlopowe należy udzielić pracownikowi?

Przedmiotowy pracownik nabędzie prawo do świadczenia urlopowego w ramach obu stosunków pracy łączących go z pracodawcą.
Możliwość wypłaty świadczenia urlopowego przez pracodawców niezobowiązanych do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje obecnie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., natomiast zasady jego wypłacania regulują ust. 4-6 tego samego przepisu.
Ustawodawca określił jedynie maksymalną wysokość świadczenia urlopowego (art. 3 ust. 4 u.z.f.ś.s.), trudno jednak ocenić na tej podstawie, w jakiej wysokości to świadczenie przysługuje w Państwa zakładzie.
Przedmiotowy pracownik, jeśli skorzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego obejmującego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, będzie miał prawo do świadczenia urlopowego z obu stosunków pracy łączących go z pracodawcą. Zgodnie z art. 3 ust. 5 u.z.f.ś.s., świadczenie urlopowe pracodawca wypłaca raz w roku każdemu pracownikowi. Należy jednak pamiętać o tym, że regulacja ta dotyczy pracownika zatrudnionego w ramach jednego stosunku pracy. Skoro przedmiotowy pracownik jest zatrudniony w ramach dwóch stosunków pracy i z tytułu każdego z nich wypełnia swoje obowiązki, ma także prawo w ramach każdego z nich do nabywania uprawnień pracowniczych.
Jarosław Masłowski - specjalista z zakresu prawa pracy