Odpowiedź:

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie od dawna ustalona jest wykładnia, w myśl której dla ustalania liczby zwolnień w okresie 30 dni, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1474) - dalej u.z.g., bierze się pod uwagę dokonane wypowiedzenia, a nie rozwiązanie stosunku pracy. Wymóg dokonania zwolnień w ciągu 30 dni oznacza, że w tym okresie pracodawca powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia lub zawrzeć z nimi porozumienia stron o rozwiązaniu stosunku pracy. Nie chodzi tu o rozwiązanie (ustanie) stosunku pracy w tym okresie (K. Jaśkowski, E. Maniewska, J., Stelina, Grupowe zwolnienia, Warszawa 2007, s. 32). Potwierdza to również orzecznictwo Sądu Najwyższego, w którym jednoznacznie prezentowane jest stanowisko, że „okres 3 miesięcy (obecnie 30 dni) miarodajny dla ustalenia liczby (procentu) pracowników, w stosunku do których powstała konieczność rozwiązania stosunków pracy , liczy się od daty pierwszego wypowiedzenia (wyrok SN z dnia 20 września 1994 r., I PRN 63/94, OSNP 1995, nr 3, poz. 36). Termin ten może rozpocząć się w dowolnym dniu miesiąca (wyrok SN z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 334/00, OSNP 2003, nr 1, poz. 13).

Oznacza to – jeżeli pracodawca nie chce aby zwolnienia miały charakter grupowy – że w żadnym okresie 30 dni liczba wypowiedzeń i zawartych porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę nie może przekroczyć liczb wskazanych w art. 1 u.z.g. Na przykład (dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników): 31 grudnia - 5 wypowiedzeń, 15 stycznia - 4 wypowiedzenia, 2 lutego – kolejne 5 wypowiedzeń, 28 lutego kolejne 4 wypowiedzenia. W żadnym okresie 30 dni nie dochodzi do przekroczenia liczby zwolnień wskazanych w art. 1 u.z.g.

W przykładzie podanym w pytanie, gdyby podane liczby odnieść do wypowiedzeń, to pracodawca musiałby uważać, aby liczba wypowiedzeń dokonanych 11 lutego i 28 lutego łącznie nie przekroczyła liczb wskazanych w art. 1 u.z.g.

Monika Latos-Miłkowska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 30.01.2017 r.