Wprowadzenie tego nowego instrumentu wsparcia przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W środę, 24 czerwca podczas obrad sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez posłów PO oraz PSL.

Proponowane rozwiązanie ma na celu ułatwienie wejścia młodych pracowników na rynek pracy, bądź też utrzymanie się na nim. Chodzi o to, by praca podejmowana przez osoby młode dawała im możliwość godnego życia i rozwoju, jak również - w razie konieczności – pozwalała na korzystanie w pełnym zakresie z nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, a w dalszej perspektywie umożliwiała nabycie uprawnień emerytalnych.

Czytaj: Młodociani będą mieli nowy wykaz prac wzbronionych

Zachęta dla pracodawców do zatrudniania osób młodych polega na zagwarantowaniu refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy. Ponieważ w założeniu instrument ten ma przyczynić się do zmniejszenia liczby pozapracowniczych form zatrudnienia i ułatwić przechodzenie na umowę o pracę, pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół, podejmujący po raz pierwszy w życiu zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Refundacja kosztów pracy z tytułu zatrudnienia osoby młodej będzie obowiązywała przez pierwsze 12 miesięcy, po których pracodawca będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracownika przez kolejne 12 miesięcy. Jest to warunek, którego niespełnienie spowoduje konieczność zwrotu uzyskanego wsparcia.

Zgodnie z projektem, skorzystanie z refundacji możliwe będzie przez okres dwóch lat, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Z danych przywołanych w uzasadnieniu projektu wynika, że na koniec marca 2015 r. w rejestrach bezrobotnych znajdowało się 574 159 osób poniżej 30 roku życia (stanowili oni 30,9% wszystkich zarejestrowanych). Projektodawcy szacują, że w wyniku wprowadzenia opisanej refundacji wsparcie uzyska ok. 100 tys. osób.

 

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych