W 2015 roku pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy będą pracowali dłużej o 16 godzin niż w roku minionym, a mianowicie 252 dni.

Mogą jednak liczyć aż na 113 dni wolnych od pracy. Dni wolne to dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele, które co do zasady są dniami wolnym od pracy dla większości pracowników. Ponadto należy pamiętać, że pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Przy odpowiednim połączeniu dni świątecznych, weekendów oraz dni urlopu wypoczynkowego pracownik może liczyć na znacznie dłuższy wypoczynek.

Długie weekendy w 2015 roku

W 2015 roku dwukrotnie będzie można skorzystać z dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Od 8 października 2012 r. (od daty publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, w sprawie K 27/11), pracodawcy muszą oddawać pracownikom wolny dzień, jeśli święto przypadnie w dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – najczęściej chodzi o sobotę, która dla większości pracowników jest dniem wolnym.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W roku 2015 dwa święta wypadną w sobotę, będzie to 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy. Pracodawca nie ma również obowiązku udzielenia dnia wolnego za święto, które wypada w dzień wolny inny niż niedziela pracownikom przebywającym na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby oraz pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim. Co do zasady bowiem zasiłek chorobowy oraz zasiłek macierzyński przysługuje za cały okres niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Czas pracy osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, od dnia 16 lipca 2014 r. – czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Powołane zmiany stanowiły realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. K 17/11, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 9 lipca 2013 r.

Stosowanie norm czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy (czyli 7 godzin na dobę), nie powoduje obniżenia wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Ponadto osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku

- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Łączny wymiar dodatkowego urlopu i zwolnienia od pracy, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl, stan z dnia 7 stycznia 2015 r.