Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości tego wynagrodzenia na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do dnia 15 lipca, co miało miejsce również w tym roku.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji. Dlatego rząd określił wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2014 r. w wysokości 1680 zł.
Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:
– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,
– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,
– dodatek za pracę w porze nocnej,
– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.

Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.