W dniu 31 sierpnia 2015 została ogłoszona ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268). Ustawa wejdzie w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu art. 1 pkt 6, który wejdzie w życie z dniem 1 marca 2016 r.

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających ułatwić godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym, w szczególności poprzez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz ukształtowanie innych uprawnień związanych z rodzicielstwem w sposób bardziej dostosowany do potrzeb pracowników–rodziców.

Podstawową część nowelizacji stanowią zmiany do Kodeksu pracy. Dotyczą one terminologii stosowanej obecnie do urlopów związanych z rodzicielstwem i opieką nad dzieckiem oraz modyfikują dotychczasowe uregulowania w tym zakresie. Ustawa „likwiduje” dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, w konsekwencji statuując nw. rodzaje urlopów związanych z opieką nad dzieckiem: 

a) urlop macierzyński (20 tygodni – przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, zaś w zwiększonym wymiarze w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka, maksymalnie do 37 tygodni),

b) urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (wymiar wynosi odpowiednio jak dla urlopu macierzyńskiego, z tym że stosowane jest ograniczenie wiekowe dziecka do ukończenia 7 lat lub 10 przy odroczonym obowiązku szkolnym, jak obecnie),

c) urlop rodzicielski (32 tygodnie – przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, a 34 tygodnie w pozostałych przypadkach, urlop przysługuje do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat),

d) urlop ojcowski (w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy),

e) urlop wychowawczy (w wymiarze 36 miesięcy, na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 6 lat).

Źródło: dziennikustaw.gov.pl, www.prezydent.pl, stan z dnia 1 września 2015 r.