Urządzenia techniczne pod lupą inspektorów PIP i UDT

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 19 lutego br. w siedzibie Sejmu pozytywnie zaopiniowała wniosek Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz dotyczący powołania Janusza Czyża na stanowisko okręgowego inspektora pracy w Kielcach. Opinię przyjęto jednogłośnie.

Mówiono także o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.

Materiał Państwowej Inspekcji Pracy na ten temat przedstawił dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Krzysztof Kowalik. Poinformował, że inspekcja pracy obejmuje swoim nadzorem całą sferę użytkowania maszyn i urządzeń technicznych, łącznie z ich montażem, demontażem i eksploatacją, w tym: dopuszczeniem do eksploatacji, obsługą, konserwacją, przeglądami i remontami.

Prowadząc postępowanie w zakresie dopuszczania do eksploatacji urządzeń technicznych bez decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, inspektorzy pracy w latach 2010-2012 wydali 529 decyzji, głównie wstrzymania prac lub wstrzymania eksploatacji urządzeń, gdy powodowało to bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Tylko w roku ubiegłym powiadomili 919 razy organy UDT o przypadkach użytkowania urządzeń technicznych bez decyzji urzędu (lub wbrew takiej decyzji). Ponadto skierowali do prokuratury 14 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy.

Kontrolując w minionych trzech latach posiadanie przez pracowników uprawnień kwalifikacyjnych do pracy z urządzeniami poddozorowymi, inspektorzy PIP wydali 694 decyzje, kierujące prawie 1,5 tys. pracowników do innych prac. Do pracodawców skierowali 319 wniosków o przestrzeganie obowiązków we wspomnianym zakresie.

Około 7 proc. ogólnej liczby wypadków badanych przez PIP stanowią zdarzenia związane z urządzeniami objętymi dozorem technicznym. Ponad połowa spośród nich dotyczy wózków jezdniowych. Skala wypadków przy pracy i naruszeń prawa w zakładach użytkujących wózki spowodowała, że w roku bieżącym problem ten został ujęty w planach kontrolnych 6 okręgowych inspektoratów pracy. W szczególności badane jest posiadanie przez pracowników wymaganych kwalifikacji oraz prawidłowe dopuszczanie wózków jezdniowych do użytkowania.

Podczas obrad podkreślano wagę współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie ujawniania i eliminowania nieprawidłowości związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych. Szefowie obu urzędów: Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz i prezes UDT Marek Walczak ocenili ją jako bardzo dobrą.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 21 lutego 2013 r.

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.