Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach gospodarki o największej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich - koszty społeczne i ekonomiczne wypadków przy pracy - to temat uroczystej sesji sejmowej Rady Ochrony Pracy, która odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Przed uroczystą sesją członkowie ROP przyjmą stanowisko w sprawie realizacji III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Planowane jest też przyjęcie stanowiska w sprawie programów wspierania poprawy warunków pracy realizowanych przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działań na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Kwestie te Rada Ochrony Pracy omawiała na posiedzeniu 29 marca br.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2016 r.