Nowe przepisy:

- wprowadzają minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł brutto

- stałe stawki miesięczne/ryczałty za wykonywania zlecenia/usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia/usług muszą osiągać wysokość co najmniej 13 zł brutto;

- przy zleceniach/umowach o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu;

- wprowadza się obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/ usług;

- wprowadza się obowiązek przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres 3 lat;

- ustawy nie stosuje się do umów o dzieło oraz umów zlecenia/o świadczenie usług z wynagrodzeniem wyłącznie prowizyjnym.

Pytanie: co zrobić z trwającymi umowami? 

Ustawa znajdzie zastosowanie nie tylko do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale także do umów trwających w dniu jej wejścia w życie. Zleceniodawca/ usługobiorca („Zleceniodawca”) powinien dokonać przeglądu istniejących umów pod kątem ich zgodności z nowymi przepisami – zmiany umowy (np. w formie aneksu podpisanego przez obie strony) mogą okazać się konieczne.

Czego NIE robić?

Brak przeglądu umów może prowadzić do wypłaty wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości. W takiej sytuacji zleceniobiorca/świadczący usługi („Zleceniobiorca”) będzie mieć roszczenie o wypłatę dodatkowych kwot w takiej wysokości, aby jego wynagrodzenie osiągnęło poziom wynikający minimalnej stawki godzinowej („Dopłata”).

Pytanie: jak potwierdzać ilość godzin wykonywania zlecenia?

Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia/usług:

- może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej;

- powinna dokładnie określać całkowitą ilość czasu spędzoną na wykonywaniu czynności w określonym przedziale czasowym oraz

- powinna być sporządzana co najmniej raz w miesiącu.

Zobacz: Umowy zlecenia od 2017 r. - nie popełnij tych 7 błędów!

Czego NIE robić?

W przypadku nieustalenia sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonywania zlecenia/usług, to Zleceniobiorca samodzielnie wskazywać będzie liczbę takich godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do sporu na tym tle, to Zleceniodawca będzie zobowiązany wykazać, że Zleceniobiorca zawyżył wskazaną liczbę godzin. 

Pytanie: jak przeciwdziałać nadużyciom ze strony zleceniobiorców?

W celu ograniczenia ryzyka zawyżania liczby godzin wykonywania danego zadania warto, aby strony zgodnie określiły w umowie, że dana czynność wykonywana będzie w określonym czasie (o ile to możliwe).

Warto również określić procedurę postępowania, gdy czynność wymagać będzie zaangażowania Zleceniobiorcy w większym niż ustalony wymiarze czasu (np. z uwagi na niestandardowe czynniki).

Procedura przewidywać może konieczność uzyskania zgody Zleceniodawcy na kontynuację wykonywania zlecenia.

Czego NIE robić?

Brak określenia granic czasowych wykonywania danego zlecenia/ usługi może powodować, że Zleceniobiorcy będą zawyżać liczbę godzin wykonywania zlecenia/usług w celu uzyskania dopłaty.

Pytanie: kiedy wypłacać wynagrodzenie?

Ustawa wskazuje, że jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 1 miesiąc, to wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej należy wypłacać co najmniej raz w miesiącu.

Wydaje się zatem, że przy stawkach wyższych niż 13 zł brutto za godzinę, kwota przewyższająca minimalną stawkę godzinową może być wypłacona np. po zakończeniu zlecenia.

Czego NIE robić? 

Brak wypłacania w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1.000 do 30.000 zł.

Pytanie: jakie dokumenty należy przechować i jak długo?

Zleceniodawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres 3 lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

Źródło: Dentons Legal Alert