Orzeczenie to wydano w sprawie skargi na decyzję inspektora pracy, nakazującą powołanie zespołu powypadkowego i ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.
W stanie faktycznym, inspektorzy PIP, w następstwie przeprowadzonej kontroli, nakazali powołanie zespołu powypadkowego i ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku, któremu uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło. Od decyzji tej odwołał się przełożony poszkodowanego, wskazując, że samoistna umowa o dzieło nie została wymieniona w art. 3 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.), przez co brak jest podstaw do uznania, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy.
Zaskarżona decyzja została utrzymana w mocy przez Okręgowego Inspektora Pracy. W uzasadnieniu wskazano, że w czasie kontroli nie okazano inspektorowi pracy dowodów potwierdzających zawarcie umowy o dzieło, a pracodawca nie kwestionował postępowania kontrolnego ani jego wyników. W wyniku przesłuchania świadków ustalono, iż zachodziły przesłanki wskazujące na umowę o pracę, takie jak: określenie miejsca i czasu wykonywania umowy, osobiste świadczenie pracy, wynagrodzenie, nadzór kierowniczy. Zgromadzony materiał dowodowy bezpośrednio lub pośrednio potwierdzał, iż strony łączył, niepotwierdzony na piśmie, stosunek pracy, a w konsekwencji pracodawca był obowiązany zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.
Decyzja organu odwoławczego stała się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dowiedz się więcej z książki
Bezpieczeństwo i higiena pracy. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Sąd nie stwierdził naruszenia przepisów, które uzasadniałoby uchylenie zaskarżonego rozstrzygnięcia. W szczególności zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 304 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Do obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny warunków pracy należy m.in. zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy. Z tego punktu widzenia, pojęcie wypadku przy pracy należy uniezależnić od istnienia klasycznego stosunku pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy został nałożony również na pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy o dzieło).
Niezależnie zatem od cywilnoprawnego charakteru stosunku łączącego poszkodowanego z pracodawcą, inspektor pracy był uprawniony do wydania decyzji i nałożenia na skarżącego obowiązku powołania zespołu powypadkowego oraz dokonania ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 640 ze zm.) - dalej u.p.i.p., do zadań PIP należy m.in. podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom. Stosownie do art. 10 ust. 2 u.p.i.p., do zadań Inspekcji należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.in. osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona.
Mając powyższe na uwadze, gdański WSA uznał skargę za nieuzasadnioną i oddalił ją.