To zwolnienie z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W tym czasie trzeba natomiast opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie jest to więc zwolnienie z jakichkolwiek obciążeń składkowych. Więcej na ten temat tutaj >>

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej i nie będzie jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy  czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Jak obliczać okres 6 miesięcy?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych.

Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie miesiąca kalendarzowego, to tego miesiąca już do limitu nie wlicza, a okres 6 miesięcy jest liczony od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego -  w takiej sytuacji zwolnienie ze składek będzie więc nieco dłuższe niż 6 miesięcy.

Konstytucja Biznesu. Zbiór przepisów >>

Przykład
Pani Anna rozpocznie działalność gospodarczą od 7.05.2018 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie z 30.11.2018 r.

Ważne!
Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zawiesi wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

Przykład
Pani Teresa skorzysta z ulgi na start od 4.05.2018 r. Od 1.06.2018 r. zawiesi działalność do 31.07.2018 r. Po wznowieniu działalności będzie mieć prawo do ulgi na start jeszcze przez 4 miesiące.

Ważne!
Jeśli przedsiębiorca zrezygnuje z ulgi na start, kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Przykład
Pan Kazimierz będzie korzystał z ulgi na start przez 2 miesiące, od 1.06.2018 r. do 31.07.2018 r. Następnie od 1.08.2018 r. zgłosi się do ubezpieczeń społecznych. Po kolejnych dwóch miesiącach uzna, że decyzja o rezygnacji z ulgi była błędna. Nie będzie mógł jednak skorzystać z ulgi na start ani od 1.08.2018 r., ani od 1.10.2018 r.

Kolejna nowość: działalność nieewidencjonowana

Przepisy, które wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r. przewidują także możliwość prowadzenia działalności nieewidencjonowanej. Taka działalność nie jest działalnością gospodarczą i nie jest wpisywana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Osoby, które będą wykonywać taką działalność nie będą podlegały ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Więcej na ten temat tutaj >>

 [-OFERTA_HTML-]