Obecnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zmiany w celu uproszczenia i ograniczenia obowiązków i procedur obciążających podmioty rozpoczynające działalność, w szczególności przedsiębiorców. Celem projektowanych zmian ustaw w zakresie kształtującym zadania organów państwa odpowiedzialnych za ewidencje i rejestry, uprawnienia organów państwa powołanych do kontroli przestrzegania przepisów prawa, obowiązki zgłoszeniowe podmiotów (w tym przedsiębiorców) i obszar współpracy organów państwa jest:

– ułatwienie podmiotom, których dane podlegają jednoczesnemu obowiązkowi wpisu do różnych rejestrów i ewidencji, prowadzonych przez organy administracji publicznej, rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez wyeliminowanie obowiązku składania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian), bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną,
– umożliwienie podmiotom innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przez skrócenie terminu wydawania przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni.
Skutkiem wprowadzenia projektowanych zmian będzie wyeliminowanie 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu: rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Skróceniu ulegnie także czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdyż jeden z elementów tej procedury – rejestracja w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP – zostanie ograniczony z 14 do 3 dni. Jednocześnie w projekcie zostało zaprezentowane rozwiązanie podobne do tego, które funkcjonuje w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mające na cele umożliwienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych gromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez GUS i danych gromadzonych na kontach płatników gromadzonych przez ZUS.
Źródło: www.sejm.gov.pl