Nowe rozporządzenie określa upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do:
1) wykonywania zawodów regulowanych oraz
2) podejmowania lub wykonywania niektórych działalności
– należących do działu gospodarka.