Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie ujednoliconych procedur naboru, szkolenia, monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy.

Na produkt finalny projektu będzie się składać:

1. zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy:

- stworzenie profilu trenera pracy (wskazanie kluczowych kompetencji)

- kryteria selekcji kandydatów na trenera pracy

- sposób pomiaru spełnienia kryteriów selekcji

2. zestaw narzędzi szkolenia trenerów pracy:

- standardy szkolenia,

- program szkolenia

3. zestaw narzędzi monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy

Grupami docelowymi projektu są:

- użytkownicy nowych rozwiązań – trenerzy pracy, organizacje pozarządowe, urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy

- odbiorcy wsparcia – osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność skutkuje całkowitym lub znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnego znalezienia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu (w szczególności osoby z upośledzeniem umysłowym, niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Projekt realizowany będzie w okresie: listopad 2012 r. – październik 2014 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 7 500 000,00 zł.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków EFS, 15% ze środków PFRON.

Źródło: www.pfron.org.pl