Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) – dalej u.p.t.n. szkolenia z przewozu towarów niebezpiecznych może przeprowadzać osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy odpowiednio w zakresie przewozu drogowego, koleją lub żeglugą śródlądową ("świadectwo doradcy") lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. Osoba przeprowadzająca szkolenie potwierdza na piśmie przeszkolenie osób wykonujących pracę na rzecz uczestników przewozu towaru niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.t.n. uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełnianie w celu uwzględnienia zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
Przez uczestników przewozu należy rozumieć nadawcę, przewoźnika, odbiorcę oraz zgodnie z Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641) – dalej umowa ADR także rozładowcę. Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych zostały zawarte w dziale 1.4 umowy ADR. Przez przewóz towarów niebezpiecznych należy rozumieć każde przemieszczenie towaru niebezpiecznego przy użyciu pojazdu po drodze publicznej i po innych drogach ogólnodostępnych, w tym także załadunek i rozładunek towaru niebezpiecznego z pojazdu.
Zgodnie z działem 1.3 umowy ADR osoby zatrudnione przez uczestników przewozu wskazanych w dziale 1.4 umowy ADR, których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do własnej odpowiedzialności i obowiązków. Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni, a czynności, które nie były objęte szkoleniem mogą wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej.
Przy szkoleniach w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych należy również uwzględnić poniższe wymagania.
1. Szkolenie powinno mieć formę odpowiednią do zakresu odpowiedzialności i obowiązków osoby, której dotyczy. Powinno się ono składać ze szkolenia ogólnego, stanowiskowego oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa.
2. W ramach szkolenia ogólnego pracownicy powinni być zaznajomieni z podstawowymi regulacjami z dziedziny przewozu towarów niebezpiecznych.
3. W ramach szkolenia stanowiskowego pracownicy powinni zapoznać się z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, ściśle odpowiadającymi ich odpowiedzialności i obowiązkom. W przypadkach, gdy przewóz towarów niebezpiecznych związany jest z transportem kombinowanym, pracownicy powinni być zaznajomieni z wymaganiami dotyczącymi innych rodzajów transportu.
4. W ramach szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracownicy powinni zapoznać się z problematyką zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia. Celem szkolenia powinno być zapoznanie pracowników z bezpiecznymi sposobami postępowania oraz z procedurami ratowniczymi.
5. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane szkoleniem udoskonalającym, uwzględniającym zmiany w przepisach.
6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń powinny być przechowywane przez pracodawcę i udostępniane pracownikowi lub właściwym organom na ich wniosek. Dokumenty powinny być przechowywane przez pracodawcę przez okres ustalony w przepisach i weryfikowane przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.