TK rozstrzygnie czy pracownik samorządowy ma prawo do dodatku za godziny nadliczbowe
\

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące prawa pracownika samorządowego do dodatku za godziny nadliczbowe.

Obecnie pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według wyboru pracownika, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że czas wolny, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Przepis ten wprowadza generalną zasadę rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników samorządowych. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za pracę kwestionowany przepis nie przewiduje uprawnienia pracownika samorządowego do dodatku w wysokości 50% lub 100% za pracę w godzinach nadliczbowych. Taki dodatek przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie kodeksu pracy.

Jak podkreśla sąd pytający, pozbawienie pracownika samorządowego prawa do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych jest sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: równości wobec prawa, sprawiedliwości społecznej, zakazem dyskryminacji oraz narusza prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

21 stycznia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z konstytucją oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku (sygn. akt P 26/12).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.