Fragment komentarza z Serwisu BHP.

Do obowiązków pracodawcy chcącego zatrudnić telepracownika jest zorganizowanie mu właściwego, odpowiadającego rodzajowi pracy, spełniającego wymagania bhp stanowiska pracy zgodnie z art. 212 pkt 1 k.p. Uwzględniając specyfikę telepracy oraz fakt, że wyniki pracy przekazywane są za pomocą środków komunikowania się na odległość należy przyjąć, że podstawowym narzędziem pracy telepracownika będzie komputer oraz towarzyszące mu urządzenia peryferyjne. W związku z powyższym, do tak wyposażonego stanowiska pracy będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) - dalej r.b.h.p.
Wszystkie elementy stanowiska pracy powinny spełniać określone przepisami minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ergonomii. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pracodawca i telepracownik mogą w odrębnej umowie ustalić, że telepracownik będzie świadczył pracę na swoim sprzęcie prywatnym w zamian za ekwiwalent z tego tytułu. Fakt wykonywania zadań służbowych przez telepracownika przy użyciu własnych urządzeń nie stanowi oczywiście okoliczności zwalniającej pracodawcę z obowiązku zapewnienia, aby stanowisko pracy było zgodne z wymogami bhp.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.